Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (POLSKIE HURTOWNIE PSZCZELARSKIE ROBERT ZIEJA, ul. Kielecka 79, 25-351 CEDZYNA).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1. Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca
  POLSKIE HURTOWNIE PSZCZELARSKIE ROBERT ZIEJA,
  ul. Kielecka 79, 25-351 CEDZYNA,
  NIP: 6572438054, REGON: 382373200

  nazywany poniżej POLHP.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.polhp.pl/sklep
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Adres reklamacyjny – przejdź do punktu § 15. Adres reklamacji/odstąpienia od umowy.
 16. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 17. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 18. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 19. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 20. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
 21. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 22. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 23. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 24. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 25. Termin realizacji – podana na karcie produktu wstępna liczba godzin lub dni roboczych.
 26. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 27. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 28. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  – nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  – nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  – nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  – została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  – w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  – nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 29. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

§ 2. Opisy produktów

Wszelkie informacje zawarte w sklepie internetowym www.polhp.pl/sklep nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Produkty można przeglądać wg kategorii produktów.

§ 3. Ceny

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym polhp.pl wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
 2. Ceny te i stanowią informację wiążącą od chwili potwierdzenia zamówienia.
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się rzeczywista cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie potwierdzenia Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, klient będzie informowany drogą mailową.

§ 4. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru towaru, sposobu płatności oraz miejsca dostawy.
 3. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Polskie Hurtownie Pszczelarskie zastrzegają sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów, o zaistnieniu których niezwłocznie poinformuje Kupującego, w szczególności gdy z przyczyn niezależnych od POLHP (takich jak błąd systemu komputerowego) wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione.
  3.1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, jego przyjęciu do realizacji, potwierdzenia płatności oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  4.1. Nie wolno zmieniać warunków sprzedaży po złożeniu zamówienia, m.in. ceny towaru, kosztów dostawy czy cech fizycznych produktu.
 5. Przy realizacji każdego zamówienia wystawiamy fakturę lub paragon.
 6. W sytuacji, gdy umowa sprzedaży objęta jest mechanizmem odwrotnego obciążenia podatkiem VAT, do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest kupujący na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy zamawianiu produktu.
  b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu a niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  a. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  b. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 9. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 10. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, lub poprzez poinformowanie go telefonicznie.
 11. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 12. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 13. Umowy są zawierane w języku polskim.
 14. Dostawa rzeczy ma znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 15. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 16. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 17. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§ 5. Czas realizacji zamówienia

 1. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu i czas dostarczenia przesyłki przez spedytora: Pocztę Polską, kuriera FedEx, Paczkomaty InPost, JAS-FBG, lub innego którego uznamy na bardziej odpowiedniego dla przesyłki Klienta.
 2. Czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu zależy od rodzaju, gabarytu towaru.
  2.1. Z uwzględnieniem możliwości negocjacji czasu dostarczenia produktu ze strony Sprzedającego.
 3. Czas dostarczenia przesyłki przez:
  – DHL – (na terenie Polski) 24 godziny w dni robocze.
  – Pocztę Polską – (na terenie Polski) wynosi od 1 do 5 dni.
  – Paczkomaty InPost – 2-3 dni robocze.
  – JAS-FBG – 1-2 dni robocze.
  Wartości mogą ulec zmianie.

Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

§ 6. Sposoby płatności

 1. POLHP oferuje następujące sposoby płatności za pośrednictwem sklepu internetowego:
  1.1 gotówką przy odbiorze towaru (płatność odbiera kurier w momencie dostarczenia zamówionego towaru). Wysokość kwoty jaką można zapłacić gotówką jest ograniczona do 5.500 zł brutto. Powyżej tej kwoty można płacić tylko przelewem bankowym (na podstawie wystawionej wcześniej przez POLHP Faktury lub FakturyProforma)
  1.2. gotówką przy odbiorze towaru w magazynie lub salonie POLHP.
  1.3. przelewem bankowym (na podstawie wystawionej wcześniej przez POLHP Faktury lub Faktury Proforma). Towar wysyłamy po otrzymaniu przelewu na nasze konto bankowe (numer podany niżej);

§ 7. Dostawa

 1. Zamówione produkty dostarczamy na terenie Polski za pośrednictwem:
  – DHL – przedsiębiorstwo kurierskie;
  – FedEx – przedsiębiorstwo kurierskie;
  – Poczta Polska
  – Paczkomaty InPost (maksymalne gabaryty przesyłek: 41 x 38 x 64 cm).
  – JAS-FBG – przesyłki paletowe

§ 8. Rezygnacja z zamówienia

W przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt z opiekunem sklepu na adres biuro@polhp.pl, lub sklep@polhp.pl. Rezygnacja z zamówienia jest możliwa tylko w przypadku jeśli towar nie został jeszcze wysłany do Klienta.

§ 9. Odstąpienie od umowy. Zwroty.

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. POLHP nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów np. związanych z kosztem wysyłki, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Odstąpienie Klienta (konsumenta) od umowy kupna jest możliwe w terminie 14 dni od daty objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta (konsumenta) lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik lub od dnia zawarcia umowy.
 3. POLHP ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta (konsumenta) o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. POLHP może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Klient (konsument) pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 5. POLHP dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient (konsument). W przypadku, gdy Klient za towar dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 6. Klient (konsument) ma obowiązek zwrócić przesyłką towar do POLHP niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Towar należy zwrócić na adres:
  adres podany w punkcie
  § 15. Adres reklamacji/odstąpienia od umowy.
 8. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć podpisane pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży oraz numer konta bankowego, na jaki POLHP ma zwrócić zapłatę.
  – dla osób płacących przelewem lub za pobraniem – pobierz oświadczenie tutaj
 9. Przedstawione wyżej warunki zwrotu towaru nie dotyczą podmiotów gospodarczych.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
  Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  – w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  – o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 10. Reklamacje

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku, gdy towar ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, została wydana kupującemu w stanie niezupełnym
 4. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
  – wymiany towaru na nowy;
  – naprawy towaru;
  – obniżenia ceny;
  – odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 5. Wybór żądania zależy od Klienta. POLHP może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
  – łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
  – charakter wady – istotna czy nieistotna;
  – to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 6. W razie uszkodzenia towaru podczas dostarczenia go poprzez spedytora, firmę zewnętrzną, POLHP nie ponosi odpowiedzialności za szkodę.
  Należy wtedy dociekać swoich praw w firmie kurierskiej.
  Przykładowo aby złożyć reklamację w firmie kurierskiej FedEx należy w przeciągu siedmiu dni zadzwonić na infolinię mając przygotowany własny adres e-mail. To rozpocznie całą procedurę.
 7. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, POLHP może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:
  – byłaby niemożliwa do zrealizowania dla POLHP,
  – w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 8. POLHP może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 9. POLHP musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli POLHP nie dochowa tego terminu, Klient może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
 10. POLHP odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to POLHP musi udowodnić, że wada powstała z winy Klienta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
 11. W przypadku stwierdzenia wad towaru Klient ma prawo do niezwłocznego zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie kontakt, kontakt mailowo na adres biuro@polhp.pl, sklep@polhp.pl lub pisemnie na adres POLHP ( w punkcie § 13. Dane kontaktowe). 
  Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi.
  11.1. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 12. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta przy reklamacji dotyczy:
  – naprawy towaru,
  – wymiany towaru na nowy,
  – obniżenia ceny towaru,
  to na POLHP spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 13. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres: adres podany w punkcie § 13. Dane kontaktowe, z dopiskiem „REKLAMACJA” albo złożyć reklamacje bezpośrednio w magazynie POLHP, w którym dokonano odbioru towaru.
 14. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez POLHP.
 15. POLHP wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi (z wyjątkiem umów zawieranych z konsumentami) na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego (art. 558 k.c.).
 16. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie

§ 11. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Prowadzący Sklep tj. Robert Zieja prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: POLSKIE HURTOWNIE PSZCZELARSKIE ROBERT ZIEJA, Ul. Kielecka 79, 25-351 CEDZYNA, NIP: 6572438054, REGON: 382373200.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 2. POLHP zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania zmienionego regulaminu na stronie www.polhp.pl. Nie dotyczy to umów zawartych na podstawie regulaminu obowiązującego przed dokonaniem zmian, do których zastosowanie mieć będzie regulamin w dotychczasowym brzmieniu, chyba, że Kupujący po niezwłocznym zawiadomieniu go przez POLHP o wprowadzonych zmianach, wyrazi na nie zgodę.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

§ 13. Dane kontaktowe

POLSKIE HURTOWNIE PSZCZELARSKIE ROBERT ZIEJA, ul. Kielecka 79, 25-351 CEDZYNA, NIP: 6572438054, REGON: 382373200

E-mail:

biuro@polhp.pl

sklep@polhp.pl

sklep.internetowy@polhp.pl

it@polhp.pl

§ 14. Konto bankowe

Nr rachunku 36 1090 2590 0000 0001 4986 6968

(numer konta bankowego należy wpisywać bez spacji).

Nazwa Banku: Santander Oddział Centralny

§ 15. Adres reklamacji/odstąpienia od umowy:

Przy składaniu reklamacji/odstąpienia od umowy należy skontaktować się z POLHP w celu ustalenia adresu. Jednak domyślnie adresem jest:

POLSKIE HURTOWNIE PSZCZELARSKIE ROBERT ZIEJA, ul. Kielecka 79, 25-351 CEDZYNA